Disclaimer

Wettelijke kennisgeving

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door PhotonicsNL, een vereniging gevestigd te Enschede, Nederland (hierna te noemen "PhotonicsNL").

Inhoud

PhotonicsNL zal zich naar redelijkheid inspannen om actuele en nauwkeurige informatie op deze website aan te bieden; PhotonicsNL geeft echter geen verklaringen, garanties of zekerheden met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. PhotonicsNL is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot, of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot, deze website, noch als gevolg van uw vertrouwen op enige informatie die op deze website wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Garantiedisclaimers

FOTONICANL WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT) ALLE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE EN/OF ELK PRODUCT BESCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, AUTEURSRECHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND.

Lgeïnkte sites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten van of naar andere sites die buiten de controle van PhotonicsNL vallen, maar PhotonicsNL wijst iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites af; en PhotonicsNL is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw toegang tot, of onmogelijkheid toegang te krijgen tot dergelijke andere sites en de daarop verstrekte informatie, noch uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie verstrekt op dergelijke andere sites. Koppelingen naar dergelijke andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

Producten en diensten

Alle door of namens PhotonicsNL op deze website verstrekte informatie met betrekking tot haar producten en diensten, hetzij in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, wordt betrouwbaar geacht, maar PhotonicsNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, verwerking of het gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten, of enig gevolg daarvan. Op alle door PhotonicsNL verkochte producten en diensten zijn de desbetreffende PhotonicsNL standaard verkoopvoorwaarden van toepassing.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website in tekst, beeld en andere materialen, eigendom van PhotonicsNL. PhotonicsNL geeft u toestemming om materiaal van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik of niet-commerciële en informatieve doeleinden weer te geven, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

  • geen enkel deel van deze website mag worden gedistribueerd of verkocht voor commerciële of politieke doeleinden;
  • geen enkel deel van deze website mag op enigerlei wijze worden gewijzigd of worden opgenomen in enig ander materiaal, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm;
  • de copyrightvermelding ("van de website van PhotonicsNL") moet op elke kopie of elk deel daarvan worden vermeld.

Copyright

Alle inhoud © PhotonicsNL B.V. 2018

FOTONICANL KAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN TE ALLEN TIJDE HERZIEN DOOR DEZE POSTING ZONDER KENNISGEVING BIJ TE WERKEN. U BENT GEBONDEN AAN DERGELIJKE HERZIENINGEN EN DIENT DAAROM REGELMATIG DEZE PAGINA TE BEZOEKEN OM DE DAN GELDENDE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN.